VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Kategória: Služby

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov.

Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať Výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely.

O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

Občan sa pri vybavovaní Výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Žiadosť o vydanie Výpisu z obchodného registra sa vybavuje do 24 hodín.