REGISTRÁCIA EVIDENCIE ZÁZNAMOV ZARUČENEJ KONVERZIE

Kategória: EZZK

V zmysle § 8 Vyhlášky č. 331/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii Evidencia záznamov o konverzii obsahuje všeobecnú časť a časť pozostávajúcu zo záznamov o každej vykonanej zaručenej konverzii. Všeobecná časť evidencie záznamov o konverzii obsahuje údaje o počte:

a) pôvodných dokumentov, ktoré sú predmetom zaručenej konverzie, a ich podobe,

b) typov vykonanej zaručenej konverzie v členení podľa § 35 ods. 1 zákona.

Záznam o konverzii je elektronický dokument vyplnený v podobe elektronického formulára, ktorého vzor je zverejnený v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona. Každý záznam o konverzii je autorizovaný osobou vykonávajúcou konverziu. Na autorizáciu záznamu o konverzii sa ustanovenia § 6 ods. 2 a 3 použijú rovnako. Technický opis dátovej štruktúry evidencie záznamov o konverzii je zverejnený na webovom sídle úradu.

Registrácia do IS EZZK je povinná pre oprávnené osoby od 1.12.2019, resp. pred vykonaním prvej zaručenej konverzie (v prípade, že zaručenú konverziu vykonávate až po 1.12.2019,  je potrebné postupovať v súlade s platnou vyhláškou 331/2018 Z. z..)

Povinnosť registrovať sa do informačného systému EZZK má výlučne štatutár oprávnenej osoby, prípadne osoba poverená jej zastupovaním. Registračný formulár je zverejnený  na stránke https://www.iomo.sk/ezzkregistracia.