Často kladené otázky EZZK

1.   Čo je zaručená konverzia?

Zaručenou konverziou je podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente § 35 ods. 1, 2 konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu. Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného

a)      elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,

b)      dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu,

c)       elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu.

 

2.    Kto je oprávnený vykonávať zaručenú konverziu?

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente § 35 ods. 3 sa oprávnenou osobou vykonávať zaručenú konverziu  (ďalej len „osoba vykonávajúca konverziu“) rozumie

a)     orgán verejnej moci, advokát a notár,

b)     poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta,

c)      patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny,

d)   právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré podľa osobitného predpisu nadobudla a ktoré ako poverená osoba podľa osobitného predpisu konsoliduje,

e)     Slovenský pozemkový fond, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre vlastnú potrebu na účely výkonu jeho činnosti podľa osobitných predpisov.

  

3.    Čo je záznam o konverzii?

Záznam o konverzii je elektronický dokument vyplnený v podobe elektronického formulára, ktorého vzor je zverejnený v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Každý záznam o konverzii je autorizovaný osobou vykonávajúcou konverziu. Na autorizáciu záznamu o konverzii sa ustanovenia § 6 ods. 2 a 3 použijú rovnako.

 

4.    Aké náležitosti obsahuje osvedčovacia doložka o vykonaní ZK a je potrebná jej archivácia?

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente § 37 ods. 1 osvedčovacia doložka obsahuje údaje o pôvodnom dokumente a jeho autorizácii a použitých bezpečnostných prvkoch, o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a čase jej vykonania a údaje o evidencii vykonanej zaručenej konverzie. Osvedčovaciu doložku nie je nutné archivovať. Vzor osvedčovacej doložky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V osvedčovacej doložke sa uvádzajú osobné údaje v rozsahu identifikátor osoby a meno, priezvisko, funkcia a pracovné zaradenie fyzickej osoby, ktorá vykonala zaručenú konverziu; tieto osobné údaje je osoba vykonávajúca konverziu oprávnená spracúvať na účely výkonu zaručenej konverzie a plnenia povinností podľa tohto zákona v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a počas nevyhnutnej doby.

 

5.    Existujú obmedzenia pri vykonávaní zaručenej konverzie?

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente § 38 ods.1 konvertovať nemožno

a)      dokument v listinnej podobe, z ktorého nie je podľa osobitných predpisov možné vyhotoviť úradne osvedčenú kópiu, 

b)     dokument v listinnej podobe, ktorého jedinečnosť nie je možné konverziou nahradiť, najmä občiansky preukaz, cestovný doklad, doklad vydaný podľa osobitných predpisov a preukazujúci oprávnenie osoby na výkon činnosti podľa osobitných predpisov, peniaze, cenné papiere, žreb, 

c)       ak nejde o konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. c), elektronický dokument, ktorý je audio súborom alebo video súborom.

 

6.   Čo znamená skratka EZZK?

Informačný systém centrálnej evidencie záznamov o zaručenej konverzie.

 

7.    Kde sa osoba vykonávajúca zaručenú konverziu môže registrovať?

Na stránke https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/centralna-evidencia-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii/index.html nájdete link na registračný formulár, ktorý slúži na registráciu všetkých oprávnených osôb.

 

8.    Kto je povinný registrovať sa do systému v rámci oprávnenej osoby vykonávajúcej ZK?

Povinnosť registrovať sa  do informačného systému EZZK má výlučne štatutár oprávnenej osoby, prípadne osoba poverená jej zastupovaním. Registračný formulár je zverejnený  na stránke:  https://www.iomo.sk/ezzkregistracia.

 

9.    Odkedy sú oprávnené osoby povinné registrovať sa do informačného systému EZZK?

Registrácia do IS EZZK je povinná pre oprávnené osoby od 1.12.2019, resp. pred vykonaním prvej zaručenej konverzie (v prípade, že zaručenú konverziu vykonávate až po 1.12.2019,  je potrebné postupovať v súlade s platnou vyhláškou 331/2018 Z. z..)

 

10.  Čo v prípade, ak sa oprávnená osoba nestihne registrovať do EZZK do 30.11.2019?

Možnosť registrácie do EZZK bude umožnené aj po 1.12.2019, avšak od 1.12.2019 nebude môcť vykonávať zaručenú konverziu v zmysle platnej legislatívy.

 

11.  Čo v prípade záznamov zaručenej konverzie vykonaných pred 1.12.2019?

Záznamy zaručenej konverzie, ktoré boli uskutočnené pred dátumom účinnosti EZZK, budú do informačného systému importované v ďalšej fáze implementácie EZZK v priebehu roka 2020.

 

12.  Môžem sa registrovať prostredníctvom občianskeho preukazu?

Nie, registračný formulár je potrebné podpísať platným mandátnym certifikátom.

 

13.  Ako postupovať, ak  po registrácii nebude doručený notifikačný e-mail s prihlasovacími údajmi?

Notifikačný email s prihlasovacími údajmi Vám bude automaticky zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii na webovej stránke:  https://www.iomo.sk/ezzkregistracia. V prípade ak Vám neboli prihlasovacie údaje zaslané, kontaktujte ezzk@vicepremier.gov.sk.

 

14.   Dochádza k zmene procesu vykonávania zaručenej konverzie po spustení EZZK?

Nie, proces vykonávania zaručenej konverzie zostáva nezmenený. Jedinou dodatočnou povinnosťou je zadanie prihlasovacích údajov v rámci softvéru vykonávajúceho  ZK.

 

15.   Kto je prevádzkovateľom EZZK a na koho sa obrátiť s technickými problémami?

Prevádzkovateľom EZZK je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v prípade otázok alebo nejasností môžete kontaktovať ezzk@vicepremier.gov.sk.

 

16. Je povinná registrácia pre oprávnené osoby, ktoré vykonávajú zaručenú konverziu prostredníctvom portálového riešenia OverSi alebo IS IOM?

Nie, oprávnené osoby, ktoré vykonávajú zaručenú konverziu výlučne cez portálové riešenie OverSi alebo IS IOM, nie sú povinné registrovať sa do IS EZZK.

  

17.   Je v rámci registrácie na stránke https://www.iomo.sk/ezzkregistracia potrebné uvádzať presný obchodný názov?

Áno, odporúčame, aby sa používali iba znaky z ASCII tabuľky.

 

18.  Čo v prípade, ak osoba vykonávajúca zaručenú konverziu zabudne prihlasovacie údaje?

V prípade zabudnutia/straty prihlasovacích údajov je potrebné kontaktovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese ezzk@vicepremier.gov.sk.

 

19.  Môže sa oprávnená osoba registrovať do EZZK viackrát s rovnakými prihlasovacími údajmi?

Nie,  viacnásobná registrácia s rovnakými prihlasovacími údajmi nie je možná.

  

Novela vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii je zverejnená: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/centralna-evidencia-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii/index.html