Často kladené otázky EZZK

1.       Čo je zaručená konverzia?

Zaručenou konverziou je podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente § 35 ods. 1, 2 konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu.  Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného 

a)      elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe, 

b)      dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu,

c)       elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu.

 

2.       Kto je oprávnený vykonávať zaručenú konverziu?

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente § 35 ods.3 sa oprávnenou osobou rozumie Osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu (ďalej len „osoba vykonávajúca konverziu“) sa rozumie 

a)      orgán verejnej moci, advokát a notár, 

b)      poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, 

c)       patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny 

d)      právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré podľa osobitného predpisu nadobudla a ktoré ako poverená osoba podľa osobitného predpisu konsoliduje, 

e)       Slovenský pozemkový fond, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre vlastnú potrebu na účely výkonu jeho činnosti podľa osobitných predpisov. 

 

3.       Kde sa osoba vykonávajúca zaručenú konverziu môže registrovať?

Na stránke https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/centralna-evidencia-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii/index.html;  nájdete link na registračný portál https://www.iomo.sk/ezzkregistracia, ktorý slúži na registráciu všetkých oprávnených osôb.

 

4.       Môžem sa registrovať prostredníctvom občianskeho preukazu?

Nie, registračný formulár je potrebné podpísať platným mandátnym certifikátom.

 

5.       Môžu vykonávať zaručenú konverziu aj malé obce?

Áno, každá obec. Neexistuje žiadna výnimka viažuca sa na veľkosť obce, resp. akéhokoľvek OVM.

 

6.       Čo znamená skratka EZZK?

Informačný systém centrálnej evidencie záznamov o zaručenej konverzie.

 

7.       Odkedy je OVM povinné registrovať sa do informačného systému EZZK?

Od 1.12.2019, resp. pred vykonaním prvej zaručenej konverzie ( v prípade, že zaručenú konverziu vykonávate až po 1.12.2019 v súlade s platnou vyhláškou 331/2018 Z. z..

 

8.       Je povinná registrácia každej fyzickej osoby, ktorá vykonáva zaručenú konverziu za OVM?

Nie, registruje sa iba štatutár, poprípade osoba poverená zastupovaním oprávnenej osoby.

 

9.       Čo v prípade, ak nepríde po registrácii notifikačný email s prihlasovacími údajmi?

Notifikačný email s prihlasovacími údajmi Vám bude automaticky zaslaný na uvedenú emailovú adresu po jej zadaní na tejto stránke https://www.iomo.sk/ezzkregistracia. V prípade ak Vám neboli prihlasovacie údaje zaslané, kontaktujte ezzk@vicepremier.gov.sk.

 

10.   Mení sa nejakým spôsobom proces vykonávania zaručenej konverzie po spustení EZZK pre nás ako OVM?

Nie, súčasťou procesu zaručenej konverzie bude v rámci podpisovania navyše Vašou aplikáciou vyžadované zadanie mena a hesla,  všetky ostatné procesy budú bežať na pozadí.

 

11.   Kto musí za OVM vykonať registráciu?

Štatutár alebo osoba poverená zastupovaním oprávnenej osoby.

 

12.   Kto je prevádzkovateľom EZZK a na koho sa obrátiť s technickými problémami?

Prevádzkovateľom EZZK je Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, v prípade otázok alebo nejasností môžete kontaktovať ezzk@vicepremier.gov.sk.

 

13.   Existujú dokumenty, ktoré nemožno konvertovať?

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente § 38 ods.1 Konvertovať nemožno 

a)      dokument v listinnej podobe, z ktorého nie je podľa osobitných predpisov možné vyhotoviť úradne osvedčenú kópiu, 

b)      dokument v listinnej podobe, ktorého jedinečnosť nie je možné konverziou      nahradiť, najmä občiansky preukaz, cestovný doklad, doklad vydaný podľa osobitných predpisov a preukazujúci oprávnenie osoby na výkon činnosti podľa osobitných predpisov, peniaze, cenné papiere, žreb, 

c)       ak nejde o konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. c), elektronický dokument, ktorý je audio súborom alebo video súborom.

 

14.   Čo je záznam o konverzii?

Záznam o konverzii je elektronický dokument vyplnený v podobe elektronického formulára, ktorého vzor je zverejnený v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

 

15.   Kde nájdem textáciu novely Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii?

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/centralna-evidencia-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii/index.html

 

16.   Čo sa stane so záznamami zaručenej konverzie vykonaných pred 1.12.2019?

Budú migrované po nasadení ďalšej fázy EZZK v priebehu roku 2020. 

 

17.   Čo musí obsahovať osvedčovacia doložka o vykonaní ZK a je nutné ju archivovať?

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente § 37 ods.1 osvedčovacia doložka obsahuje údaje o pôvodnom dokumente a jeho autorizácii a použitých bezpečnostných prvkoch, o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a čase jej vykonania a údaje o evidencii vykonanej zaručenej konverzie. Osvedčovaciu doložku nie je nutné archivovať. Vzor osvedčovacej doložky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Úrad podpredsedu vlády.

 

18.   Musíme sa registrovať, aj keď používame na zaručenú konverziu OverSi alebo IOM?

Nie.

 

19.   Kto žiada o možnosť registrácie do EZZK a akým spôsobom?

Registračný formulár podpisuje oprávnená osoba mandátnym certifikátom na stránke https://www.iomo.sk/ezzkregistracia.

 

20.   Čo v prípade, že sa OVM nestihne naintegrovať na EZZK do 30.11.2019? Ako bude postupovať?

Zaregistruje sa neskôr, avšak od 1.12.2019 nebude môcť vykonávať zaručenú konverziu v zmysle platnej legislatívy.

 

21.   Prebehne registrácia korektne, keď sa registruje advokát, ale podpíše to občianskym preukazom?

Nie, registráciu je potrebné podpísať mandátnym certifikátom, ktorý máte na advokátskom preukaze.

 

22.   Je v rámci registrácie na stránke https://www.iomo.sk/ezzkregistracia, potrebné uvádzať presný obchodný názov, ktorý patrí k IČO?

Áno. Odporúčame, aby sa používali iba znaky z ASCII tabuľky.

 

23.   Bude sa dať registrovať po 1.12.2019?

Áno, registrovať do EZZK sa bude dať aj po dátume 1.12.2019 na stránke https://www.iomo.sk/ezzkregistracia.

 

24.   Čo v prípade, ak osoba vykonávajúca zaručenú konverziu zabudne prihlasovacie údaje?

Ako o ne požiada? Musí kontaktovať Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu na emailovej adrese ezzk@vicepremier.gov.sk.

 

25.   Bude možné sa registrovať s tými istými údajmi dvakrát? Je v EZZK ošetrená duplicita?

Áno, správca systému bude realizovať kontrolu údajov a odstraňovať duplicitu.