Odpis z registra trestov

Odpis z registra trestov je verejnou listinou, v ktorej sa uvádzajú údaje dotyčnej osoby o každom právoplatnom odsúdení, priebehu výkonu trestu a ochranného opatrenia, aj o odsúdeniach, ktoré boli podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona zahladené.

Obce, mestá a mestské časti, ktoré prevádzkujú pracoviská IOMO môžu podávať žiadosti o Odpis z registra trestov len oprávnenej osobe, ktorou je:

  • uchádzač o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe,
  • zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby,
  • uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na účely previerky bezúhonnosti a spoľahlivosti v zmysle § 15 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Potrebné doklady


Občan Slovenskej republiky spĺňajúci podmienky vyššie uvedené sa pri vybavovaní Odpisu z registra trestov na pracovisku IOMO preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom (originál, nie kópia)

Doba vybavenia


Žiadosť o vydanie Odpisu z registra trestov sa vybavuje približne 10 minút

Výstup podania


Po spracovaní žiadosti si občan vyzdvihne Odpis z registra trestov osobne na pracovisku IOMO

Cena za službu

3.90€
Viac informácií v Sadzobníku úhrad za činnosť Integrovaného obslužného miesta

Odpis z registra trestov pre pedagogických zamestnancov

Odpis z registra trestov pre pedagogických zamestnancov nie je možné získať na pracoviskách IOMO, nakoľko od 1.10.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý ustanovuje, že bezúhonnosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, a to každých päť rokov počas trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa najneskôr k 31. máju príslušného roka.


Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý už je v pracovnoprávnom vzťahu, poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa zákona účinného od 1. októbra 2019 okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov najneskôr do 31. mája 2020, inak sa nepovažuje na účely tohto zákona za bezúhonného.

V prípade pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý ešte nie je v pracovnoprávnom vzťahu, poskytne na účel preukázania bezúhonnosti pred uzavretím pracovného vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Tieto údaje zašle okresný úrad v sídle kraja pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov, a to v zmysle zákona účinného od 1.10.2019.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že žiadateľom o odpis registra trestov pre pedagogického a odborného zamestnanca alebo úspešného uchádzača môže byť výlučne len okresný úrad v sídle kraja. To znamená, že údaje na účel preukázania bezúhonnosti poskytuje pedagogický a odborný zamestnanec alebo úspešný uchádzač okresnému úradu v sídle kraja, nie zamestnávateľovi.