Výpis z listu vlastníctva

Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je teda potrebné navštíviť IOMO v mieste Vášho trvalého bydliska.

List vlastníctva je dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje základné údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie).

Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať:

  • úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,
  • čiastočný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely – ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

Kedy potrebujeme Výpis z listu vlastníctva?

  • ak chceme založiť svoju nehnuteľnosť za hypotekárny úver v banke,
  • pri oceňovaní nehnuteľností,
  • nevyhnutný je ako doklad pri uzatváraní rôznych zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností (najmä kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy),
  • vždy, ak je potrebné preukázať vlastníctvo nehnuteľnosti.

Potrebné doklady


Občan sa pri vybavovaní Výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom (originál, nie kópia)

Doba vybavenia


Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje najneskôr do 48 hodín od zadania žiadosti.

Výstup podania


Po spracovaní žiadosti si občan vyzdvihne Výpis z listu vlastníctva osobne na pracovisku IOMO

Cena za službu

7.90€
Viac informácií v Sadzobníku úhrad za činnosť Integrovaného obslužného miesta