Výpis z obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov.

Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

Potrebné doklady


Občan Slovenskej republiky sa pri vybavovaní Výpisu z obchodného registra na pracovisku IOMO preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom (originál, nie kópia)

Doba vybavenia


Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje približne do 10 minút

Výstup podania


Po spracovaní žiadosti si občan vyzdvihne Výpis z obchodného registra osobne na pracovisku IOMO

Cena za službu

4.50€
Viac informácií v Sadzobníku úhrad za činnosť Integrovaného obslužného miesta