Výpis z registra trestov

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).

Kedy potrebujeme Výpis z registra trestov?

  • na preukazovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti osoby – uchádzača o zamestnanie

Potrebné doklady


Občan Slovenskej republiky sa pri vybavovaní Výpisu z registra trestov na pracovisku IOMO preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom (originál, nie kópia)

Doba vybavenia


Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje približne 10 minút

Výstup podania


Po spracovaní žiadosti si občan vyzdvihne Výpis z registra trestov osobne na pracovisku IOMO

Cena za službu

3.90€
Viac informácií v Sadzobníku úhrad za činnosť Integrovaného obslužného miesta