OSVEDČOVANIE DOKUMENTOV ZARUČENOU KONVERZIOU

Legislatíva

Účelom zaručenej konverzie v zmysle § 35 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente je zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov alebo elektronickými formami dokumentov s rôznymi formátmi, tak aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument.

Zaručená konverzia

Na pracoviskách IOMO vie občan požiadať o skonvertovanie:

  • listinného dokumentu do elektronickej podoby,
  • elektronického dokumentu do listinnej podoby

Potrebné doklady


Občan sa pri osvedčovaní dokumentov zaručenou konverziou preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom (originál, nie kópia)

Doba vybavenia


Konvertovanie dokumentov sa vybavuje približne do 10 minút.

Výstup podania


Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely takisto ako pôvodný dokument. Občanovi je odovzdaný osobne na pracovisku IOMO.

Cena za službu

Do elektronickej formy
0,36€ 1 strana A4
1,80€ Vytvorenie osvedčovacej doložky

Do listinnej formy
0,24€ 1 strana A4
1,20€ Vytvorenie osvedčovacej doložky